Shiretoko National Park, Hokkaido Hokkaido Region
Mt. Fuji, Shizuoka Tohoku, North Kanto and Chubu Region
Kirishima, Kyushu South Kanto, Chubu and Kinki Region
Shikoku Chugoku, Shikoku, Kyushu and Okinawa Region