Goto, Nagasaki Goto Nagasaki, Kyusyu Region
Sado Island, Niigata Sado Island, Tohoku Region